Almunda groeit sterk in 2022

Recorddividend voorgesteld

Het beursgenoteerde Almunda Professionals N.V. (consultants en zelfstandig professionals) is in 2022 sterk gegroeid. De omzet van Almunda Professionals (hierna: Almunda) steeg in 2022 van 13,5 naar 26,2 miljoen euro, een stijging van 94 procent.

Omzetgroei door overname PIDZ

Die groei houdt met name verband met de overname van zorgplatform PIDZ op 5 januari 2022. PIDZ is het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in Nederland. Het bedrijf brengt vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar en speelt in op de toenemende vraag naar zorgprofessionals en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De autonome omzetgroei van Almunda bedroeg 7 procent.

Bedrijfsresultaat (EBITDA) groeit naar 6,5 miljoen euro

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) nam in 2022 toe van 1,9 tot 6,5 miljoen euro, een stijging van 242 procent. Almunda werd in 2022 wel geconfronteerd met een tweetal bijzondere lasten die beide betrekking hebben op Novisource. De eerste betreft een impairment last van 1,9 miljoen euro die betrekking heeft op een overname uit 2017. De andere last betreft het vertrek van de algemeen directeur, groot 0,35 miljoen euro. Voorts is sprake van een relatief zware amortisatielast van 2,9 miljoen euro die verband houdt met het – in het kader van de overname van PIDZ - verworven immaterieel actief.

Almunda ziet de EBITA (de winst voor rentelasten, belastingen en amortisatie) als belangrijkste maatstaf voor de winstgevendheid. De EBITA kwam in 2022 uit op 5,9 miljoen tegen 1,6 miljoen een jaar eerder. De EBIT bedroeg 1,7 miljoen euro. Na aftrek van intrestlasten (0,6 miljoen euro), resultaat deelneming (0,1 miljoen) en belastingen (0,7 miljoen euro) resteert een nettowinst van 0,3 miljoen euro.

Eigen vermogen verdubbeld

Het aantal uitstaande aandelen nam in 2022 toe van 11,8 tot 18,4 miljoen stuks. Die toename is het gevolg van de uitgifte van aandelen om de overname van PIDZ te financieren (5,95 miljoen) en het stockdividend (0,7 miljoen aandelen). De bijzondere lasten drukken ook op de winst per aandeel. Deze bedraagt over 2022 2 eurocent per aandeel negatief. Gecorrigeerd voor amortisatie (2,2 miljoen euro) en impairment (1,9 miljoen euro) bedraagt de winst per aandeel 19,5 eurocent. De vermogenspositie van Almunda werd in 2022 versterkt. Het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen verdubbelde en steeg in 2022 van 5,77 miljoen euro naar 11,7 miljoen euro. Eind 2022 bedroeg de solvabiliteit 30,9 procent.

PIDZ groeimotor

De activiteiten binnen Almunda – Novisource en PIDZ – lieten een verschillende dynamiek zien. Novisource was niet in staat om het recordresultaat van 2021 te evenaren. De omzet daalde met 12 procent tot 11,9 miljoen euro en de EBITDA daalde van 1,9 naar 1,6 miljoen euro. Novisource had last van de krappe arbeidsmarkt en zet – onder leiding van een nieuw directieteam - vol in op het aantrekken van goede professionals om aan de vraag te voldoen.

De omzet van PIDZ steeg in 2022 van 11,5 tot 14,3 miljoen euro. Hoewel de omstandigheden gedurende het jaar verbeterden, had PIDZ ook in 2022 last van Corona. Het aantal aangesloten actieve ZZP-ers nam in 2022 met 27 procent toe. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van PIDZ over 2022 bedraagt 5,4 miljoen euro.

Gelet op de onderliggende groei bij Almundawordt voorgesteld om het dividend te verhogen van 5 eurocent naar 6 eurocent per aandeel. Dit dividend kan naar keuze worden opgenomen in aandelen. De verhouding is vastgesteld op één nieuw aandeel per 19 bestaande aandelen.

Verwachting voor 2023: groei van omzet en bedrijfsresultaat

Almunda is positief gestemd voor 2023. De aanhoudende vraag naar zorgprofessionals en de goede naam in deze markt bieden PIDZ de mogelijkheid om in 2023 te groeien in omzet en bedrijfsresultaat. Voor Novisource is een nieuwe groeifase aangebroken. Daar waar 2022 werd gekenmerkt door bijzondere factoren worden voor 2023 geen substantiële bijzondere lasten voorzien. Tenslotte wordt overwogen om het 70 procentsbelang in ICE Interim (detachering van consultants in de utility sector) van Value8 over te nemen.

Resumerend wordt verwacht dat Almunda Professionals in 2023 een gezonde groei zal doormaken.

Almunda Professionals N.V.