Privacy Statement

Privacy Statement Almunda


Deze website wordt geëxploiteerd door Almunda N.V. gevestigd te Nieuwegein, mede ten behoeve van Almunda B.V., Almunda Contracting Services B.V. en Opdion Services B.V. hierna tezamen te noemen: Almunda of wij.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de Almunda website www.almunda.nl.

Dit Privacy Statement beschrijft hoe Almunda omgaat met uw persoonsgegevens. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten hoe wij dit doen.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Almunda persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Almunda zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.


1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Almunda verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Almunda betreffende het leveren van consultancy diensten om de diensten van Almunda te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

Omdat Almunda haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Almunda uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:
- voor wervings- en selectiedoeleinden binnen Almunda;
- voor communicatiedoeleinden: bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Almunda u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
- in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.


2. Cookies

Almunda kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van analytische cookies kunnen wij anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van Almunda. Almunda zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Wij zullen cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Wij zullen alleen tracking cookies en/of cookies die persoonsgegevens verzamelen gebruiken als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.


3. E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Almunda voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.


4. Bijzondere persoonsgegevens

Almunda vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.


5. Beveiligingsniveau

Almunda beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Alle werknemers van Almunda dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Almunda en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.


6. Bewaren van gegevens

Almunda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.


7. Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Almunda vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:
- Almunda hiertoe wettelijk verplicht is;
- Almunda ten behoeve van haar dienstverlening voor u de mogelijkheid van opdracht onderzoekt;
- u daar expliciet om vraagt;
- dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
- u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;
- deze derden andere Almunda entiteiten betreft.
De website van Almunda wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.


8. Externe links

Almunda heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Almunda daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Almunda is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van Almunda kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Almunda website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Almunda heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de Almunda website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.


9. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Almunda aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Almunda aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Almunda, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u ontvangen.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van Almunda aanleiding geven tot een dergelijke klacht.


10.Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: privacy@almunda.nl


11. Wijzigen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.


Deze pagina is voor het laatst aangepast in mei 2018.