Bericht derde kwartaal Novisource

Bericht derde kwartaal Novisource


Op 22 augustus jl. heeft Novisource het halfjaarbericht 2019 gepubliceerd. Novisource deelt mede dat de (operationele) ontwikkeling in het derde kwartaal in lijn ligt met die over de eerste zes maanden van het boekjaar. De netto omzet is als gevolg van de verkoop van de contracting activiteiten in mei 2018 gedaald. Dankzij de stringente kostenbeheersing is de winstgevendheid wel toegenomen. Voorts is naast uitbetaling van het dividend (resultaat 2018) in het derde kwartaal de ING-lening voortijdig volledig afgelost. Novisource beschikt onverminderd over een sterke financiële positie (de cashpositie bedroeg medio 2019 2,6 miljoen euro).

De ten tijde van de publicatie van de halfjaarcijfers gecommuniceerde verwachtingen voor 2019 – druk op de omzet, verbetering van de winstgevendheid - worden gehandhaafd. Daarbij verwacht Novisource de omzet in het tweede halfjaar ongeveer gelijk zal zijn aan die over het eerste halfjaar.

Op lange termijn zet Novisource in op een groei van het aantal professionals. In dat kader is Novisource verheugd te kunnen meedelen dat de samenwerking met VanLanschotKempen zal worden geïntensiveerd met een nieuwe mantelovereenkomst voor de inzet van professionals.

Novisource heeft KPMG Accountants N.V. de opdracht verstrekt voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019. 


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.