Novisource boekt positief resultaat in overgangsjaar 2018

Novisource boekt positief resultaat in overgangsjaar 2018 


Het jaar 2018 was voor Novisource een overgangsjaar. In 2018 werd besloten de contracting activiteiten (handelend onder de naam Novisource Contracting Services B.V.) af te stoten. Daardoor kan Novisource zich volledig richten op de consultancy-activiteiten en de groei daarvan. In het overgangsjaar 2018 traden bestuurders Van Blanken en Specht terug en werd de governance (raad van bestuur en raad van commissarissen) opnieuw ingevuld. Deze ontwikkelingen hadden – zoals ook bij het halfjaarbericht toegelicht – hun impact op de financiële resultaten.


Financiële highlights:

  • De omzet van de Groep kwam in 2018 uit op € 17,9 miljoen (2017: € 20,9 miljoen). De daling is met name toe te schrijven aan het wegvallen van de omzet van de contracting activiteiten die medio 2018 zijn afgestoten;
  • De recurring EBITDA bedraagt € 0,8 miljoen (2017: € 1.6 miljoen). De relatieve winstgevendheid op recurring EBITDA niveau bedraagt 4,7% (2017: 7,8%);
  • Het nettoresultaat bedraagt in 2018 € 0,6 miljoen winst ten opzicht van een nettowinst in 2017 van € 1.2 miljoen;
  • Het eigen vermogen is gestegen naar € 4.8 miljoen (2017: € 4.2 miljoen);
  • De solvabiliteit is gestegen naar 53% (2018: 27%);
  • De cashpositie blijft sterk en bedraagt ultimo 2018 € 3.8 miljoen;
  • De winst per aandeel bedraagt € 0,05 per aandeel;
  • Novisource stelt voor een dividend uit te keren van € 0,05 euro per aandeel;
  • Verwachting: groei van activiteiten en verbetering winstgevendheid. 


Groeiende vraag naar professionals 

Het recurring EBITDA resultaat exclusief buitengewone posten kwam in 2018 uit op € 0,8 miljoen. Het nettoresultaat werd beïnvloed door een aantal buitengewone posten. Dat betreft baten uit de verkoop van Novisource Contracting (€ 0,4 miljoen) en de afwikkeling van de earn-out (€ 0,2 miljoen) en lasten in verband met de kosten van het herorientatieproces (€ 0,3 miljoen) en de reorganisatie (€ 0,2 miljoen). 

Als gevolg van de strategische heroriëntatie kon de aandacht in 2018 niet altijd volledig worden gericht op de kernactiviteiten. Het goede nieuws is dat in de tweede jaarhelft de rust is weergekeerd en de focus vol op de consultancy-activiteiten kon worden gericht. Novisource geniet onverminderd een goede naamsbekendheid en staat bij opdrachtgevers en professionals te boek als krachtig consultancy bedrijf. Novisource levert hoogwaardige capaciteit aan bedrijven en organisaties in de financiële sector met concrete veranderopgaven. De vraag daarnaar neemt nog steeds toe. 

Novisource heeft in 2018 een bewuste keuze gemaakt om verder te specialiseren in zowel de markt van financiële dienstverleners als ook in de verdere ontwikkeling van haar consultancy activiteiten. Daarbij richt Novisource zich op bijbehorende specialismen op gebied van Regulatory Change, Digital Transformation, Data Management, Application Integration en Information Security. Tegen deze achtergrond wordt ingezet op een groei van het aantal eigen medewerkers en van het totale aantal professionals. 


Jaarverslag 2018 en aandeelhoudersvergadering 

Voor nadere informatie omtrent de gang van zaken en de resultaatontwikkeling wordt verwezen naar het Jaarverslag 2018 dat kan worden gedownload via onze website: www.novisource.nl. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal op 5 juni 2019 plaatsvinden (aanvang: 10.00 uur) in Amsterdam. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd. 


Positieve verwachtingen voor 2019 

Novisource verwacht in 2019 te kunnen groeien in termen van medewerkers en het totaal aantal geplaatste professionals. Aangezien de in 2018 afgestoten activiteiten nog een halfjaar meetelden in de resultaten, zal dat naar verwachting niet direct leiden tot een hogere omzet. Wel wordt ingezet op een verbetering van de winstgevendheid. Het voorgestelde dividend reflecteert het vertrouwen in de toekomst. Met een sterke solvabiliteit en een ruime kaspositie beschikt Novisource bovendien over de middelen om te investeren in groei. 


Voor meer informatie over dit persbericht: 

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl 


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.