Persbericht Stemresultaten AVA 26 juni 2020

AVA Novisource keurt alle agendapunten goed


Afgelopen vrijdag, 26 juni 2020, heeft in Amsterdam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource N.V. plaatsgevonden. Novisource is verheugd dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. In verband met het Covid-19-virus heeft de Vergadering digitaal plaats gevonden.

In de vergadering waren 8.447.925 gewone aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 71,89 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van Novisource over 2019. Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur en décharge van de Raad van Commissarissen werden met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel tot en de machtiging tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen B, de Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen en het voorstel tot en de machtiging tot uitsluiting van het voorkeursrecht werd aangenomen met een meerderheid van afgerond 100,00 procent van de stemmen.

In de vergadering hebben aandeelhouders hun zorg uitgesproken over de zware druk die de huidige boekhoudregels (IFRS) en de daarmee verbandhoudende accountantscontrole hebben op beursgenoteerde smallcaps. Voor smallcaps als Novisource leidt dit tot disproportioneel hoge kosten en een zwaar beslag op de organisatie. Het bestuur van Novisource deelt deze zorgen.


Stemresultaten AVA

Agendapunt:                                                             Aangenomen met:
4.c. Vaststelling jaarrekening 2018                         100,00%
5. Decharge Raad van Bestuur                              100,00%
6. Decharge Raad van Commissarissen               100,00%
8. Machtiging tot uitgifte van aandelen                100,00%*
9. Uitsluiting voorkeursrecht                                    100.00%*
10. Machtiging tot inkoop van aandelen               100.00%*

* afgerond percentage


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.