Persbericht Wijziging in aandeelhoudersstructuur

Novisource: focus op verdere groei


De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 N.V. heeft Novisource bericht dat zij overeenstemming heeft bereikt over de verwerving van een meerderheidsbelang in Novisource NV door overname van de aandelenbelangen van drie grootaandeelhouders. Deze belangen worden overgenomen van de vennootschappen van de drie oprichters: Robell BV, Business Holding BV en Phase Two Holding BV. Deze transactie zal in de komende dagen worden geëffectueerd en afgerond. De opschortende voorwaarden zullen naar verwachting binnen enkele dagen kunnen worden vervuld. Met deze transactie wordt een positieve oplossing bereikt in de discussie omtrent de governance en de strategie. De in het persbericht van 31 maart 2021 aangekondigde juridische procedure zal worden ingetrokken, na vervulling van de opschortende voorwaarden. Value8 heeft aangegeven de strategie van Novisource van harte te ondersteunen.


Voorgenomen naamswijziging

Als gevolg van deze transacties zal een nieuwe aandeelhoudersstructuur ontstaan die Novisource in staat stelt om vol te focussen op groei. Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van autonome groei en acquisities. Tevens wordt actief gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van interim professionals – nieuwe verticals – toe te voegen. In dat kader is besloten om de naam van de beursgenoteerde vennootschap te wijzigen in Almunda Professionals NV. Het streven is om op korte termijn een Algemene Vergadering van Aandeelhouders op te roepen.

Dochtermaatschappij Novisource Holding BV zal onder de eigen naam in de markt blijven opereren. In het kader van deze wijzigingen zal de heer Stekelenburg aftreden als commissaris. Als gevolg van daarvan zal een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen. Novisource is voornemens op korte termijn een voorstel te doen om die vacature te vervullen.


Positieve ontwikkeling resultaten

Zoals in eerdere persberichten is aangegeven, ontwikkelen de resultaten van Novisource zich positief. In 2020 werden, ondanks de effecten van COVID-19, relatief goede resultaten behaald. In het eerste kwartaal 2021 werd een forse groei van het bedrijfsresultaat* gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam in het eerste kwartaal 2021 uit op EUR 0,46 miljoen euro, een ruime verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Novisource verwacht die positieve 2 trend vast te houden en heeft aangegeven voor geheel 2021 een recurring EBITDA na te streven van 1,9 miljoen euro.

Tenslotte. Met verkoop van de aandelenbelangen door Robell, Business Holding en Phase Two Holding, zal een einde komen aan de betrokkenheid bij Novisource van de oprichters Peters, SamSin en Verloop. Novisource is hen erkentelijk voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan de ontwikkeling van het bedrijf.


Novisource NV

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


* Op genoemde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.